25.05.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

 

  23.04.2021 10:11

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

 

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika, odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (Narodne novine br.: 27/21), a u vezi s člankom 19. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.:125/19) te na temelju članka 45. Statuta vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije od 21. prosinca 2020. godine, i Odluke Predsjedništva Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije od 22. travnja 2021. godine, Vatrogasna zajednica Šibensko – kninske županije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika Županijski vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije jedan izvršitelj (m/ž) na mandat od pet godina

Ur. broj: 218/1-15/3-78/21.

Šibenik, 23. travnja 2021.                                                                                                               

 

 

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika, odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba (Narodne novine br.: 27/21), a u vezi s člankom 19. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br.:125/19) te na temelju članka 45. Statuta vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije od 21. prosinca 2020. godine, i Odluke Predsjedništva Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije od 22. travnja 2021. godine, Vatrogasna zajednica Šibensko – kninske županije raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje županijskog vatrogasnog zapovjednika

 

Županijski vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko – kninske županije

 

 • jedan izvršitelj (m/ž) na mandat od pet godina

 

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom ( Narodne novine br.: 125/11., 144/12., 56/15., 101/17. i 118/18.)
 • da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine, br.: 110/97:, 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11., 143/12.)
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, te najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili kratki stručni studij ili preddiplomski stručni studij u trajanju od tri godine i 15 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • da je na dan raspisanog natječaja stariji od 18, te mlađi od 60 odnosno 62 godine života (sukladno članku 51. stavku 17. Zakona o vatrogastvu ( Narodne novine br.:125/19.)
 • položen ispit za vozača B kategorije

 

u prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, naznaku na koje radno mjesto se prijavljuje, osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnošenjem prijave na natječaj, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade vaših osobnih podataka.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 • dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke u trajanju od najmanje deset odnosno petnaest godina
 • potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove o posebnom zdravstvenom stanju i psihičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje motornim vozilima (preslika vozačke dozvole)
 • presliku osobne iskaznice

 

Obavezni dodatni podaci:

-e- mail adresa

 

Vatrogasna zajednica Šibensko – kninske županije će po službenoj dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanosti sukladno članku 51. stavku 1, točka 6. i 7. Zakona o vatrogastvu (NN 125/2019).

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora predočit će se izvornik.

 

Prijave se odnose neposredno ili poštom na adresu: Vatrogasna zajednica Šibensko – kninske županije, Ivana Meštrovića 11d, 22 000 Šibenik, s naznakom: „Javni natječaj – županijski vatrogasni zapovjednik“.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 

Smatra se da je prijava podnesena u roku ako je prije isteka roka zaprimljena u tijelo kojem je trebala biti predana. Ako je prijava upućena poštom preporučeno ili je predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje tijelu kojem je upućena.

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

O rezultatima izbora kandidata će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja