25.05.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Povijest

Prve pisane odredbe vezane uz zaštitu od požara nalazimo u Statutu Dubrovačke republike iz 1272. godine.Jedna od odredaba propisivala je “da nitko unutar gradskih zidina ne smije imati kuću prekrivenu slamom”.

Prvi pisani zapisi

Prve pisane odredbe vezane uz zaštitu od požara nalazimo u Statutu Dubrovačke republike iz 1272. godine.Jedna od odredaba propisivala je “da nitko unutar gradskih zidina ne smije imati kuću prekrivenu slamom”.
Prve zapise koji se odnosena zaštitu od požara na kontientalnom dijelu Hrvatske nalazimo u Varaždinu, iz 1588., i Samoboru, iz 1741. godine.Važne aktivnosti u zaštiti od požara provođene su tijekom 18.stoljeća u vrijeme Marije Terezije.Kraljica tako 1768. godine donosi naredbu,tzv. “požarnički propis”,po kojoj zemlje monarhije moraju donijeti propise vezane uz zaštite od požara.

Osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava
Počeci dobrovoljnog vatrogastva,kakvo poznajemo danas,sežu u 1864. godinu.Te godine, 17.lipnja,osnovan je Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, tj. Dobrovoljno vatrogasno društvo sa 156 članova čiji je osnivač bio turpijarski radnik Oton Mayer.
Nakon Varaždina i drugi hrvatski gradovi osnivaju DVD-a: Sisak-1865., Otočac-1868.,Ludbreg-1869.,Zagreb-1870.,Karlovac-1871.,Šibenik-1893. godine itd.
U tom razdoblju je Kraljevina Dalmacija kao administrativna jedinica pripadala Austriji, no Austrija tijekom svoje vladavine nad tim područjem od 1815. do 1819. g. unatoč obećanijma, nije sjedinila Dalmaciju s Hrvatskom. U Dalmaciji se zbog izoliranosti i prijašnjeg francuskog administrativnog uređenja nije razvijalo vatrogastvo inim tempom, i uz blagotvorni utjecaj Austro-Ugarske, kako je to bilo u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji.

Osnivanje profesionalnih vatrogasnih postrojbi

Polovinom 19.st. počinje ustrojavati i profesionalno vatrogastvo. Tako se u pojedinim gradovima osnivaju plaćene službe koje su skrbile za preventivnu zaštitu i vatrogasnu opremu, ali nisu bile ustrojene kao vatrogasne postrojbe. Gradsko poglavarstvo Zadra,primjerice, donijelo je 25.travnja 1854.g.
Pravilnik o zaštiti od požara na temelju čega je vatrogasna služba djelovala sve do 1881. g. Prema dostupnim dokumentima najstarija profesionalna vatrogasna postrojba na području Hrvatske je Gradski vatrogasni zbor u Rijeci osnovan 1863.g. na temelju odluke gradskog magistrata.
Nakon toga 1878.g. slijedi osnivanje profesionalne vatrogasne postrojbe u Puli, te 1910.g. u Zagrebu.
Temelj osnivanja profesionalnih vatrogasnih postrojbi u većini slučajeva bila su dotadašnja gradska dobrovoljna vatrogasna društva.

Osnivanje vatrogasnih zajednica, nakladništvo i osposobljvanje

Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica osnovana je 1876.g., a prvi predsjednik bio je Gjuro Stjepan Deželić.
Prvi priručnik za osposobljavanje, Obučevnik za dobrovoljne vatrogasce, izdan je 1882.g., a obrađivao je slijedeće teme:
- zadaci vatrogasnih društava,
- gasila i njihova uporaba,
- taktika gašenja požara,
- ustroj i oprema gasilačkih postrojbi.
Prvi hrvatski vatrogasni strukovni vatrogasni tečaj održan je 1891.g. Te iste godine utemeljena su i prva hrvatska vatrogasna odlikovanja.
Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica od 1892.g. Izdaje list Vatrogasac, a od 1896. Vatrogasni vjesnik.

Povijesni razvoj zaštite od požara

Nakon Drugog svjetskog rata prvi poslijeratni vatrogasni provedbeni propis za Jugoslaviju je bila “savezna”- Uredba za organizaciju zaštite od požara.
Naredbom iz 1945.g. Ministarstvo unutarnjih poslova Jugoslavije preuzima imovinu bivšeg Vatrogasnog saveza Jugoslavije i osniva organizacijske jedinice za vatrogastvo u svojim tijelima. Profesionalne vatrogasne jedinice dobile su naziv Državna vatrogasna milicija (kasnije Vatrogasna narodna milicija).
Nakon toga, Sabor 22.svibnja 1948.g. donosi Zakon o dobrovoljnim vatrogasnim društvima Narodne Republike Hrvatske koji regulira rad i postojanje vatrogasnih organizacija. Zakonom su jasno formulirane obveze i utvrđeni zadaci dobrovoljnog vatrogastva i narodnih vlasti na čijem području djeluju dobrovoljna vatrogasna društva.
Nakon donošenja Zakona pristupilo se osnivanju kotarskih vatrogasnih podsaveza i odmah je zatim osnovan Savez dobrovoljnih vatrogasnih društava NR Hrvatske.

U listopadu 1968.g. donosi se republički Zakon o zaštiti od požara. To je, tako zvani, organizacijski Zakon o zaštiti od požara kojim je bio zamijenjen dvadeset godina stari Zakon o DVD-ima u NR Hrvatskoj iz 1948.g.
Potkraj 1977.g. donesen je novi Zakon o zaštiti od požara u kojem je zaštita od požara definirana kao društveno posebno važna djelatnost. Time je vatrogastvo napokon dobilo svoj zasluženi status u društvu jer je izašlo iz “udruženja građana” u kategoriji financiranja iz društvenog proračuna.
Izvršno vijeće Sabora Sr Hrvatske izdalo je 7.ožujka 1984.g. Upute o zajedničkom angažiranju na gašenju šumskih požara kad oni postanu elementarna nepogoda. Razrađeni su općinski planovi zaštite od požara i operativni planovi s konkretnim zadacima u pogledu promatranja, obavještavanja i dojave požara sve do samog gašenja, uz opis sredstava, tehnike i ljudstva za svaki pojedini slučaj izbijanja i gašenja požara.

Vatrogasni savez Hrvatske, na temelju naputka Vlade Republike Hrvatske,u srpnju 1991.g. Donosi Upute za djelovanje vatrogasne organizacije Republike Hrvatske u izvanrednim okolnostima, ratnim sukobima i terorističkim aktivnostima, koje mogu izazvati požare, eksplozije, nesreće i drugo.
Republički štab CZ, zbog sve otvorenijeg razvoja agresorskog rata protiv Republike Hrvatske s napadima svim vrstama oružja, u sklopu Ministarstva obrane donosi u srpnju 1991.g. Odluku o prelasku dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih saveza na rad i djelovanje u ratnim uvjetima. Republički štab CZ u sklopu te Odluke donosi i Upute za djelovanje u neposrednoj ratnoj opasnosti i u ratnim uvjetima.

Na sjednici CTIF-a u Albeni, 25 rujna 1992.g., Hrvatska vatrogasna zajednica jednoglasno je primljena u članstvo ovoga Međunarodnoga tehničkog odbora za preventivu i gašenje požara (sadašnji naziv je:Međunarodna organizacija vatrogasnih i spasilačkih službi).
U lipnju 1993.g. Sabor republike Hrvatske donio je Zakon u vatrogastvu. Ministarstvo unutarnjih poslova ponovo preuzima profesionalne vatrogasne postrojbe, a općine i gradovi imaju obvezu financiranja dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Sada je na snazi Zakon o vatrogastvu koji se primjenjuje od 1.siječnja 2000.g.

Izvor teksta je “Priručnik za osposobljavanje vatrogasaca” izdan od Hrvatske vatrogasne zajednice 2009. godine.

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja