23.06.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Statut

Na temelju članka 19. Zakona o vatrogastvu ( NN br.106/99, NN 117/01 i 96/03 ) i članka 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01) i članka 14. Statuta Vatrogasne zajednice od 24.04 2001. godine Skupština Vatrogasne zajednice Županije Šibensko-kninske naS T A T U T

VATROGASNE ZAJEDNICE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
            Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije (u daljnjem tekstu: Zajednica) dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Zajednica je udruga od interesa za Šibensko-kninsku županiju.
           Zajednica je pravna osoba.
Članak 2.
           Naziv Zajednice je Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije.
           Skraćena oznaka imena Zajednice je VZŠKŽ.
           Područje djelovanja Zajednice je  Šibensko-kninska županija.
           Sjedište je u Šibeniku, Ivana Meštrovića bb, Šibenik.
           Zajednicu zastupa i predstavlja predsjednik Zajednice, zapovjednik Zajednice i tajnik Zajednice, a na temelju ovlasti predsjednika Zajednice i drugi članovi Predsjedništva predstavljaju Zajednicu.
Članak 3.
          Zajednica ima znak i zastavu grba Županije na kojeg se naslanja vatrogasna kaciga sa ukrštenom sjekiricom i bakljom..
          Vatrogasni amblem je okruglog oblika. U sredini ima vatrogasni znak. Uokolo vatrogasnog znaka hrvatski je pleter sa državnim grbom na vrhu.
            Zastava je s jedne i druge strane izrađena od tkanine plameno-crvene boje, dužine 145 i širine 115 cm. S jedne strane zastave je vatrogasni amblem širine i visine 45 cm. Kod vatrogasnog amblema kaciga, sjekirica i hrvatski pleter su zlatne boje, baklja crvene boje, a boja grba je u skladu s posebnim znakom. U pozadini vatrogasnog znaka je kobalt-plavo polje. S lijeve strane vatrogasnog amblema ispisana je godina osnivanja Zajednice, a s desne strane označena je godina kad je Zajednica dobila zastavu. Oko ruba zastave su zlatne rese dužine 7 cm.
             Na lijevoj strani zastave lik je svetog Florijana, visine 58 cm. Iznad svetog Florijana ispisan je tekst: "Pomoz Bog", a ispod lika svetog Florijana ispisan je tekst: "Vatru gasi - brata spasi". Zastava je pričvršćena na koplje kojem su dvije trake trobojke Republike Hrvatske (širine 15, a dužine 80 cm) s resama dužine 7 cm.
Članak 4.
 Zajednica ima pečat.
             Pečat je okruglog oblika, promjera 18 i 33 mm s ispisanim tekstom uz rub pečata: Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije i oznakom sjedišta Šibenik .
             U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak.
             Upotreba i čuvanje pečata uređuje se uputstvom Predsjedništva zajednice.

ČLANSTVO U ZAJEDNICI
Članak 5.
             Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva, profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu redovite su članice Zajednice. Redovite članice Zajednice međusobne odnose i odnose sa Zajednicom glede suradnje, poduzimanja zajedničkih aktivnosti i drugih pitanja od zajedničkog interesa mogu uređivati međusobnim sporazumima i ugovorima.

CILJEVI I DJELATNOST ZAJEDNICE
Članak 6.
           Ciljevi zajednice jesu:

 •  aktivno sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara ispašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničkotehnološkim nesrećama;
 •  razvijanje i poboljšavanje stručnog rada članica Zajednice, sukladno tehničko-tehnološkim
 • postignućima i razvoju zaštite okoliša u zemlji i inozemstvu;
 •  postizanje optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara, te prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa;
 • postizanje digniteta vatrogasne struke.

Članak 7.
          Ciljeve iz članka 6. ovog Statuta Zajednica ostvaruje:

 • praćenjem, usmjeravanjem i uskladbom rada članica Zajednice u ostvarivanju njihovih zadaća u području zaštite od požara, prirodnih i inih nesreća;
 • praćenjem i raščlanjivanjem stanja kadrovske osposobljenosti i tehničke opremljenosti vatrogastva, te poduzimanjem odgovarajućih mjera i akcija za unapređivanje vatrogasne djelatnosti;
 • poticanjem, praćenjem i raščlanjivanjem provedbe mjera u području zaštite od požara;
 • razvijanjem i izravnom provedbom aktivnosti što se odnose na spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim i civilizacijskim nesrećama;
 • razvijanjem, izravnom provedbom i poticanjem aktivnosti humanitarnog značaja;
 • razvijanjem i provedbom aktivnosti u zaštiti čovjekova okoliša;
 • poticanjem i poduzimanjem mjera i aktivnosti u svrhu osnivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih zajednica;
 • poticanjem i usmjeravanjem aktivnosti članica na osnivanje klubova, sekcija i drugih oblika organiziranja, u svrhu razvoja vatrogasne djelatnosti i zadovoljavanja potreba svojih članica;
 • sudjelovanjem u provedbi preventivnih aktivnosti u zaštiti od požara;
 • suradnjom s odgojnim i obrazovnim institucijama i nadležnim državnim tijelima u poslovima školovanja, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca;
 • organiziranjem i provedbom stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša;
 •  pridonošenjem razvoju i podizanju razine opće kulture u sredinama u kojima djeluju njene članice;
 • suradnjom s odgovarajućim udrugama humanitarne naravi te pravnim i fizičkim osobama u zemlji i inozemstvu, radi ostvarivanja svojih ciljeva.

UPRAVLJANJE ZAJEDNICOM
Članak 8.
                 Upravljanje Zajednicom utemeljeno je na načelu zajedničkog odlučivanja, ravnopravnosti samostalne odgovornosti članica u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.
     Članice upravljaju Zajednicom putem svojih zastupnika u tijelima Zajednice.
                 Za rad tijela Zajednice potrebna je prisutnost natpolovične većine izabranih zastupnika.
          Tijela Zajednice pravovaljane odluke donose natpolovičnom većinom glasova predstavnika nazočnih na sjednicama tijela, ako ovim Statutom za donošenje pojedinih odluka nije propisano drukčije. Statut i njegove izmjene i dopune donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupnika Zajednice.
          Na sjednicama tijela Zajednice obvezatno se vodi zapisnik.
Članak 9.
          Rad u Zajednici temelji se na zajedničkom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti i ravnopravnosti članica u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.
Članak 10.
          Članovi tijela Zajednice i drugih oblika ustroja i rada u Zajednici biraju se na vrijeme od 4 godine.
           Predsjednika i članove Predsjedništva, Zapovjedništva i radnih tijela zastupnici biraju javnim glasovanjem, ako  Skupština ne odredi drugačije.
           Svojstvo zastupnika u tijelima Zajednice prestaje prije vremena na koje je zastupnik izabran, i to :

 1. Prestankom članstva zastupnika u članici Zajednice
 2. Podnošenjem ostavke, odnosno istupanje zastupnika iz članstva na vlastitu inicijativu
 3. Opozivom zastupnika od strane članice Zajednice.
 4. Prestankom postojanja članice Zajednice.

TIJELA ZAJEDNICE
Članak 11.
Tijela Zajednice su:

 1. Skupština Zajednice
 2. Predsjednik Zajednice
 3. Predsjedništvo Zajednice
 4. Županijski zapovjednik
 5. Zapovjedništvo Zajednice
 6. Nadzorni odbor Zajednice

SKUPŠTINA
Članak 12.
 Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.
 Skupština radi u sjednicama. Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne, izvanredne i svečane.
             Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, izborne svake 4 godine, a izvanredne sjednice održavaju se sukladno potrebama.
             Redovne sjednice Skupštine saziva predsjednik Zajednice .
             Izvanredne sjednice saziva predsjednik Zajednice temeljem vlastite inicijative ili na prijedlog jedne trećine članova Skupštine ili jedne trećine članica Zajednice, ili na prijedlog Zapovjedništva ili Nadzornog odbora. Ako predsjednik Zajednice ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za sazivanje, sazvat će je predlagač. Na izvanrednoj sjednici razmatra se pitanje zbog kojeg je i sazvana.
             Predsjednik Zajednice po funkciji je predsjednik Skupštine.
Članak 13.
             Skupštinu Zajednice čine 3 (tri) zastupnika iz svake članice.
       Broj zastupnika Zajednice čini umnožak članica sa tri, uvećan za:

 1. Županijskog zapovjednika
 2. Tajnika
 3. Zamjenika županijskog   zapovjednika.  

Članak 14.
Skupština:

 • donosi Statut Zajednice i Poslovnik o radu,
 • donosi programska usmjerenja Zajednice,
 • utvrđuje osnove politike i smjernica za ostvarivanje ciljeva i zadataka vatrogasnih organizacija u cjelini, prati provođenje odluka, zaključaka i smjernica tijela Zajednice, te raspravlja i usvaja izvješća o radu,
 • donosi godišnji i četverogodišnji program rada Zajednice,
 • donosi financijski plan,
 • bira i razrješava predsjednika, članove Nadzornog odbora,
 • verificira članove Predsjedništva, članove Zapovjedništva Zajednice,
 • bira i razrješava svoje predstavnike u tijela županijske uprave, te u tijela udruga i institucija  sa kojima Zajednica surađuje,
 • donosi odluku o pridruženim i začasnim članicama, odnosno članovima i dodjeljuje im začasne funkcije u Zajednici,
 • odlučuje o kupnji i davanju u najam nepokretne imovine Zajednice,
 • donosi odluku o osnivanju vlastitog poduzeća,
 • verificira završni račun Zajednice,
 • rješava ostala pitanja u skladu sa Statutom.
 •  

PREDSJEDNIŠTVO
Članak 15.
     Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine Zajednice.
                 Predsjedništvo čine po jedan zastupnik iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva, predsjednik Zajednice, županijski zapovjednik, zapovjednici JVP-i i zapovjednici profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, te tajnik Zajednice.
      Predsjednik Zajednice po funkciji je predsjednik Predsjedništva.
      Mandat članova Predsjedništva je 4 godine.
Članak 16.
                  Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
                  Osim redovitih mogu se održavati izvanredne, tematske i svečane sjednice Predsjedništva.
Članak 17.
                  Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Zajednice na vlastitu inicijativu ili na zahtjev:

 • trećine članova Predsjedništva
 • trećine članica Zajednice
 • Zapovjedništva
 • Nadzornog odbora

Članak 18.
                 Predsjednik Predsjedništva dužan je sazvati sjednicu Predsjedništva na zahtjev predlagača iz članka 17. u roku od 30 dana nakon primljenog zahtjeva.
                Ako predsjednik Predsjedništva ne sazove sjednicu Predsjedništva u roku iz stavka 1. ovog članka, sazvat će je predlagač.
               U slučaju sazivanja sjednice Predsjedništva prema odredbi stavka 2. ovog članka, predlagači su dužni predložiti i dnevni red sjednice, te pripremiti potrebne materijale.

Članak 19.
     Predsjedništvo:

 • tumači odredbe Statuta Zajednice,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • bira i razrješava članove radnih tijela Predsjedništva, te predsjednika radnih tijela,
 • imenuje i razrješava zapovjednika i tajnika Zajednice,
 • imenuje i razrješava rukovoditelja materijalno-financijskog poslovanja,
 • predlaže Statut Zajednice,
 • predlaže Zaključke i stavove, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština.

      Predsjedništvo prima i otpušta djelatnike.
      Predsjedništvo utvrđuje prijedloge:

 • Programa rada Zajednice
 • Financijskog plana Zajednice
 • Programa aktivnosti na unapređivanju ukupnog vatrogastva i zaštite od požara
 • Programa suradnje s tijelima vlasti, udrugama, poduzećima, institucijama od interesa za razvoj vatrogastva i zaštite od požara.

      Predsjedništvo donosi:

 • završni račun Zajednice
 • odluke o pitanjima financijskog poslovanja, između dvije sjednice Skupštine
 • plan suradnje s inozemnim vatrogasnim udrugama,
 • odluke o službenim putovanjima u inozemstvo
 • odluke o žalbama koje proizlaze iz rada djelatnika u stručnoj službi Zajednice.

      Predsjedništvo osigurava :

 • ostvarivanje programa rada, financijskog plana, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština,
 • ostvarivanje programa inozemne suradnje
 • djelovanje Zajednice i njezinih članica u ratnim uvjetima i u svezi s tim surađuje s nadležnim državnim tijelima

       Predsjedništvo predlaže Skupštini osnivanje vlastitog poduzeća.
       Predsjedništvo daje odobrenje za upis članica u matični registar Zajednice.
       Predsjedništvo obavlja i druge poslove po ovlaštenju Skupštine.

 

Članak 20.
      Predsjedništvo ima radna tijela:

 1. Odbor za izobrazbu vatrogasnih kadrova – pet članova
 2. Odbor za priznanja i odlikovanja – tri člana

Predsjedništvo može osnivati i druga radna tijela sukladno ostvarivanju svojih zadataka.
Članak 21.
            Predsjedništvo ima kolegij koji je izvršno tijelo Predsjedništva.
            Kolegij Predsjedništva ostvaruje zaključke Predsjedništva i rukovodi radom Zajednice između dvije sjednice Predsjedništva.
            Kolegij Predsjedništva čine predsjednik, županijski zapovjednik, tajnik Zajednice, zapovjednici Javnih vatrogasnih postrojbi i član iz redova DVD-a.
            Kolegij Predsjedništva podnosi izvješće Predsjedništvu o aktivnostima između sjednica Predsjedništva.
ZAPOVJEDNIŠTVO ZAJEDNICE
Članak 22.
             Zapovjedništvo Zajednice je stručno-tehničko tijelo Skupštine.
             Zapovjedništvo čine Zapovjednici JVP-i, zapovjednici DVD-a, zapovjednici profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, te županijski vatrogasni zapovjednik i njegov zamjenik.
             Skupština Zajednice verificira članove Zapovjedništva.
             Članovi Zapovjedništva Zajednice po funkciji su zapovjednici vatrogasnih postrojbi DVDa, zapovjednici JVP, zapovjednici profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu i zamjenik Županijskog vatrogasnog zapovjednika.
             Županijski zapovjednik Zajednice predsjedava sjednicama Zapovjedništva.
             Zapovjedništvo može osnivati radna tijela sukladno ostvarivanju svog operativnog programa  aktivnosti.
Članak 23.
            Zapovjedništvo:

 • donosi, prati i ostvaruje Operativni program aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara,
 • ustanovljuje i prati evidenciju o stanju vatrogasnih postrojbi i intervencijama na požarima, odnosno elementarnim nepogodama,
 • ustanovljava i prati evidenciju operativnih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih sudaca,
 • prati i koordinira poslove preventivne zaštite i gašenja požara,
 • brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju vatrogasaca,
 • organizira vatrogasna natjecanja i rad vatrogasnih kampova,
 • predlaže ustroj i potrebnu opremu za rad vatrogasnih postrojbi
 • predlaže plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora
 • stručno-tehnički pomaže rad zapovjedništva vatrogasnih postrojbi

NADZORNI ODBOR
Članak 24.
            Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članova zastupnika Skupštine Vatrogasne Zajednice. Nadzorni odbor ima tri (3) člana.
            Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.
            Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjedava im predsjednik odbora, kojeg članovi biraju iz svojih redova.
Članak 25.
            Nadzorni odbor obavlja poslove:

 • prati provođenje Statuta i općih akata,
 • nadzire financijsko i materijalno poslovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Zajednice.
 • Nadzorni odbor izvještava Skupštinu jednom godišnje i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera.
 •  

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE
Članak 26.
 Skupština bira predsjednika Zajednice.
            Predsjednik Zajednice je po funkciji predsjednik Skupštine i Predsjedništva.
            Predsjednik Zajednice se bira na mandat od četiri godine, s time da se prilikom podnošenja Skupštini godišnjeg izvještaja o radu Zajednice potvrđuje mandat predsjednika Zajednice.

Članak 27.
Predsjednik predstavlja Zajednicu u domovini i inozemstvu.
            Predsjednik:

 • brine o pripremi sjednica Skupštine i Predsjedništva Zajednice, potpisuje odluke, ugovore i druge akte, koje donosi Skupština i Predsjedništvo,
 • odobrava službeno putovanje u inozemstvo pojedinaca,
 • obavlja i druge poslove i zadatke osnovom Statuta, programskih usmjerenja Zajednice, odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva Zajednice.

           Predsjednik Zajednice naredbodavac je za izvršenje financijskog plana.
           U slučaju prestanka postojanja Zajednice obnaša dužnost likvidatora.

TAJNIK ZAJEDNICE
Članak 28.
           Zajednica ima tajnika.
           Za tajnika se imenuje osoba s višom stručnom spremom ili vatrogasni tehničar s tri (3) godine radnog iskustva, te poznavanjem djelatnosti zaštite od požara.
           Tajnika imenuje Predsjedništvo.
           Funkcija tajnika obavlja se profesionalno.

Članak 29.
           Tajnik ( pročelnik) :

 • obavlja ustrojstvene i kadrovske poslove u Zajednici, priprema materijale za sjednice Skupštine, Predsjedništva kolegija Predsjedništva i radnih tijela Predsjedništva,
 • priprema i usklađuje stručne poslove u stručnoj službi Zajednice kojeg je voditelj,
 • zastupa Zajednicu,
 • uz predsjednika je naredbodavac za izvršenje financijskog plana,
 • ustrojava informiranje u Zajednici,
 • izvršava i druge zadatke i poslove koje mu povjeri Skupština, Predsjedništvo, te predsjednik Zajednice.

ŽUPANIJSKI ZAPOVJEDNIK
Članak 30.
           Županijski zapovjednik obavlja operativne poslove i zadatke u okviru djelatnosti Zajednice.
          Za Županijskog zapovjednika imenuje se osoba sa visokom ili višom stručnom spremom tehničkog smjera, sa zvanjem višeg vatrogasnog časnika, te sa položenim stručnim ispitom.
         Županijskog zapovjednika imenuje predsjedništvo Zajednice uz suglasnost Poglavarstva Županije.
         Županijskog zapovjednika u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje zamjenik kojega na prijedlog Zapovjednika imenuje Predsjedništvo.
         Funkcija Zapovjednika obavlja se profesionalno.
         Županijski Zapovjednik ima jednog (1) zamjenika i četiri (3) pomoćnika koje imenuje Predsjedništvo na njegov prijedlog.
Članak 31.
         Županijski zapovjednik:

 • obavlja stručni nadzor nad radom dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi i JVP
 • odgovoran je za obavljanje operativnih poslova što se odnose na ustroj, rad, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih organizacija,
 • prati, usklađuje i usmjerava aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i JVP u poduzimanju odgovarajućih stručno-tehničkih mjera i brine se za njihovo provođenje,
 •  radi na unapređivanju preventivne i operativne djelatnosti vatrogasne zajednice u oblasti zaštite od požara,
 • raščlanjuje podatke i druge materijale radi ostvarivanja zadataka udruga dobrovoljnih vatrogasaca ,
 • odgovoran je za pripremu materijala za sjednice Zapovjedništva i njegova radna tijela,
 • neposredno surađuje s glavnim vatrogasnim zapovjednikom,
 • izvješćuje javnost o tijeku vatrogasne intervencije i stanju organiziranosti vatrogasnih postrojbi
 • skrbi o opremljenosti vatrogasnih postrojbi,
 • podnosi izvješća Poglavarstvu Županije i glavnom vatrogasnom zapovjedniku
 • podnosi izvješća Predsjedništvu i Skupštini, najmanje jednom godišnje.
 •  

 

OPOZIV ČLANSTVA

Članak 32.

            Predsjednika Zajednice, članove Predsjedništva, Zapovjedništva i Nadzornog odbora Skupština može razriješiti i prije isteka mandata na koji su izabrani ako prekorače svoje ovlaštenje ili ne izvršavaju savjesno svoje obveze.

            Ako razrješava cijelo tijelo, tada bira novo s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove tijela, tada bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

             Predsjednik Zajednice te članovi Predsjedništva, Zapovjedništva i Nadzornog odbora mogu zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji su izabrani s tim da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o Zahtjevu za razrješenjem na prvoj slijedećoj sjednici.
      

STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE
Članak 33.
             Stručne, administrativne, financijsko-materijalne, pomoćne i njima slične poslove obavljaju radnici u radnom odnosu u Stručnoj službi Zajednice.
             Ustroj i način obavljanja poslova i zadataka, kao i potreban broj radnika, utvrdit će se općim aktima Zajednice, koje na prijedlog tajnika, donosi Predsjedništvo Zajednice.
             Iznimno, Predsjedništvo može djelomično ili u cjelini povjeriti obavljanje stručnih poslova vlastitom ili drugom poduzeću.
  
GOSPODARSKE DJELATNOSTI ZAJEDNICE
Članak 34.
            Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Zajednice, te zadovoljavanja potreba članica, Zajednicaobavlja gospodarske djelatnosti neposredno ili u zajednici sa svojim članicama sukladno ovom Statutu i posebnim zakonom i to:

 •  izdaje brošure, knjige, testove, obrasce, propagandne materijale, audiovizuelne i druge odgojno-obrazovne materijale,
 •  prikuplja sredstva iz ekonomske propagande,
 •  organizira i provodi obuku vatrogasnih kadrova
 •  organizira i provodi obuku građana sukladno Pravilniku

IMOVINA I SREDSTVA
Članak 35.
Imovinom upravljaju tijela Zajednice i odgovorni su za njenu uporabu i korištenje.                     Imovina Zajednice koristi se za ostvarivanje ciljeva i zadataka Zajednice.
Članak 36.
            Sredstva koja koristi Zajednica za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka stječu se iz:

 1. sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Županije za financiranje programom utvrđenih aktivnosti,
 2. sredstva koja osiguravaju zajednice osiguranja, poduzeća i druge pravne osobe,
 3. sredstva od premije osiguranja,
 4. dijela sredstava od prihoda Hrvatske lutrije i drugih priređivača igara na sreću,
 5. sredstava po članku 46. i 47. Zakona o vatrogastvu,
 6. dijela prihoda ostvarenih obavljanjem gospodarskih djelatnosti, dotacije, poklona i
 7. ostalih prihoda.

Članak 37.
Materijalno-financijsko poslovanje vodi se sukladno zakonu i drugim propisima.
Članak 38.
Zajednica može raspoloživa sredstva udruživati radi unapređivanja rada Zajednice.

JAVNOST RADA I INFORMIRANJE
Članak 39.
Djelovanje Zajednice je javno.
            Javnost se samo iznimno može isključiti sa sjednice tijela Zajednice. Odluku o isključenju javnosti donosi Skupština odnosno tijelo Zajednice nadpolovičnom večinom prisutnih članova.
Članak 40.
            Zajednica informira svoje članove objavljivanjem izvješća o radu tijela Zajednice, o financijsko-materijalnom poslovanju, te objavljuje i druge podatke bitne za rad Zajednice.
            Izvješća se objavljuju putem sjednica tijela Zajednice, zbora predstavnika članova i na druge odgovarajuće načine i oblike informiranja.

NAGRADE I PRIZNANJA
Članak 41.
           Zajednica može davati nagrade i priznanja pojedincima i pravnim osobama za njihov rad u promicanju ideje i razvoja vatrogastva. Odluku o nagradama i priznanjima donosi Predsjedništvo.Odluku o proglašenju počasnog predsjednika Zajednice, kao i zaslužnih fizičkih i pravnih osoba za razvoj vatrogastva donosi Skupština aktom "Povelje".
PRESTANAK POSTOJANJA
Članak 42.
         Skupština može prema vlastitoj ocjeni ili zbog drugih opravdanih razloga , donijeti odluku o prestanku postojanja i to tročetvrtinskom većinom glasova svih članova Skupštine.
          Prilikom prestanka rada, sva postojeća sredstva Zajednice stavljaju se na raspolaganje Poglavarstvu Županije šibensko-kninske i mogu se jedino koristiti radi ostvarivanja dosadašnjih ciljeva i zadataka Zajednice.
          Skupština u zadnjem sastavu imenuje likvidacijskog upravitelja i provodi likvidacijski postupak.
          Zajednica prestaje postojati rješenjem tijela državne uprave nadležno za registraciju Udruge u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.
STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 43.
          Statut Zajednice osnovni je opći akt Zajednice.
          Svi drugi akti Zajednice moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.
          Ne primjenjuju se odredbe akata Zajednice , koje su u suprotnosti odredbama Statuta.
          Nacrt Statuta utvrđuje Predsjedništvo i upućuje ga na raspravu i odlučivanje Skupštini.
Članak 44.
           Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku za njegovo donošenje.
           Postupak za izmjenu Statuta mogu pokrenuti:

 1. Predsjedništvo
 2. Zapovjedništvo
 3. Trećina članova Skupštine
 4. Trećina članica Zajednice

                                    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 45.
            Ustroj i opći akti Zajednice uskladit će se sa odredbama ovog Statuta u roku od 6 mjeseci od dana njegova donošenja.
Članak 46.
          Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Vatrogasne Zajednice Županije šibensko-kninske donešen na sjednici Skupštine 27.travanj 2001. godine.
Članak 47.
         Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji..

  

U Šibeniku, 12. svibanj 2009. g.

Predsjednik: Željko Čoga

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja